Novosti dnja░Novosti Dnya   

 

(2006, 50 min., bar. & ČB░color & BW, česky, rusky, anglicky░Czech, Russian, English, super8, 16 mm, 35 mm > video)

 

 

Vybrán festivalem Cinepur Choice, 2008
Selected by the festival Cinepur Choice, 2008

 

Začíná se takhle:

Jsou verše – film.
Deník je tu.
A vichřice zametá stopy
„ancien“ režimu.
Mne proděravěla kopí
prvních setkání – ty.

Dnes je 3. prosince 2005,
toto je ruský týdeník.

A dál na skok do Slavkova, od kterého pokračují dějiny již přímo k nám. Jako Napoleon jedu dobývat Moskvu. Kameře je zima. S člověkem paralelně žijí zvířata. Já se setkávám s bezejmennými, kteří soudí, míní, zpívají a recitují. A píšu román plný propadlišť, rozhovorů a mnohoznačností. Anebo větve slovníkových hesel „Rusko“ a „Moskva“. Nemáme začátky ani konce. Jen se zaplétáme do sítě, kterou můžeme rozříznout nožem rozumění.

 

It starts like this:

There are verses - film.
The diary is here.
And the whirlwind sweeps the tracks
of the "ancien" regime.
Me pierced with the spears
of first encounters - you.

Today is December 3, 2005,
this is a Russian weekly.

And further on to Austerlitz, from which history continues directly to us. Like Napoleon, I'm going to conquer Moscow. The camera is cold. Animals live in parallel with man. I meet the nameless ones who judge, think, sing and recite. And I write a novel full of traps, conversations and ambiguities. Or branches of the dictionary entries "Russia" and "Moscow". We have no beginnings or endings. We're just tangled in a web that can be cut with the knife of understanding.

 

Obrázky z filmu░Pictures from the film:

 

Nakonec se mi zdálo, že chci sestavit slovníkové heslo s názvem "ruský živel" s využitím reálných obrazových a zvukových záznamů tohoto jevu. Materiál jsem sbíral během půlroční stáže v Rusku. Tato cesta na východ byla motivována téměř kulatou vzpomínkou na slavkovskou bitvu doprovázenou rekonstrukcí bitvy. Tento střet, který se odehrál v roce 1805, vlastně znamenal konec starého feudálního, aristokratického principu vládnutí, "ancient régime". Moje cesta do Moskvy je následování/spoluběh s Napoleonem I., báječným vítězem bitvy. Moje gesto zahrnuje hlavní myšlenku celého filmu: opakování historie s drobnými odlišnostmi ve zcela jiných podmínkách je možné díky krystalickému ruskému konzervatismu, který může být strašný i krásný.

"Klíčové slovo" se skládá z několika "dílčích slov", která jsou postavena na titulcích převzatých jako found-footage z ruských filmových týdeníků ze 70. a 80. let. Film lze promítat dvěma různými způsoby: jako klasický sekvenční padesátiminutový film nebo jako projekt založený na menu, kde si můžete sami zvolit posloupnost kapitol filmu.

In the end it appeared to me that I wanted to compose a dictionary keyword entitled „Russian element“ using real visual and audible records of this phenomenon. I collected my material during a half-year long intership in Russia. This journey eastwards was motivated by nearly round commemoration of Austerlitz battle accompained by a reconstruction of the battle. That clash which took place in 1805 actually ment the end of old feudal, aristoratical principle of governing, „ancient régime“. My way to Moscow is a follow/fellow run with Napoleon I., fabulous winner of the battle. My gesture involves the major idea of whole film: repetition of history with slight differences in totally different conditions is possible because of crystallic Russian conservatism that can be both awful and beautiful.

The „keyword“ consists of several „sub-words“ which are built around titles taken as found-footage from 70’s and 80’s Russian newsreels-newsreals. The film can be projected in two different ways: as a classical sequantial fifty-minute long film or as a menu based project where you can choose your own succession of the film chapters.

 

Prvních 10 minut filmuFirst 10 minutes of the film